Vergoeding psychologische hulp (jongeren tot 18 jaar)

 

Wanneer wordt psychologische hulp aan kinderen en jongeren vergoed?

1. Verwijzing door de huisarts
U moet een verwijzing hebben van uw huisarts of van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Wij contoleren dit van te voren. U kunt u huisarts of behandelaar van het CJG  wijzen op onze website. Daar vind u ook een verwijsbrief.

2. Psychische stoornis
De huisarts of het CJG mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Onze psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Er moet sprake zijn van een diagnose die beschreven staat in de DSM-IV (een handboek voor professionele hulpverleners). Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar uw huisarts.

3.  Uitgesloten behandelingen
Naast sommige stoornissen zijn ook sommige behandelingen uitgesloten van vergoeding. Uw psycholoog informeert u indien zij een behandeling wil toepassen die niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Hoe wordt psychologische hulp aan jongeren vergoed?
Psychologische pakketten
De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.
Er zijn vier ‘pakketten’ geformuleerd van basis psychologische hulp:

BK: psychologische hulp kort (ca. 5 consulten)
MK: psychologische hulp middel (ca. 8 gesprekken)
IK: psychologische hulp intensief (ca. 11 gesprekken)
CI: psychologische hulp chronisch (ca. 11 gesprekken)

Daarnaast kan Puer Vitae specialistische zorg aan bieden. Hiervoor gelden aangepaste trajecten. Afhankelijk van de zorgvraag zal de psycholoog een aangepast behandeltraject met u opstellen.

N.B. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie.
Het is aan de behandelend psycholoog om te bepalen hoe zij een behandeling inricht.

Afzonderlijke gesprekken
Daarnaast kan hulp bij psychische problemen worden aangeboden in de vorm van afzonderlijke gesprekken. Deze worden over het algemeen niet vergoed door de gemeente. Ook voor deze afzonderlijke gesprekken geldt ons standaard tarief per consult van 45 minuten. U dient er rekening mee te houden dat u deze gesprekken mogelijk zelf moet betalen.

De psycholoog bespreekt dit in het eerste of tweede contact met u. Zij geeft aan welk pakket zij u aan kan bieden. Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts of het CJG.

Afgezegde afspraken
Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de gemeente.

Betaling
Als wij geen contract hebben met de gemeente ontvangt u zelf de rekening voor de behandeling. U moet deze dan zelf betalen aan Puer Vitae
U ontvangt de rekening na afsluiting van de behandeling. Bij langer durende behandelingen kan Puer Vitae u een tussentijdse voorschotrekening sturen.

Diagnostiek (intelligentie onderzoek)
Voor het uitvoeren van een intelligentie onderzoek,bijvoorbeeld voor een schoolkeuze,  wordt geen vergoeding gegeven door de gemeente. U ontvangt de rekening van het totale traject, na afsluiting van het onderzoekIn de prijslijst vind u de actuele kosten voor een intelligentie onderzoek. 

Samenvattend
Vergoeding vindt plaats als er sprake is van een verwijzing door de huisarts of door het CJG.  Onze psycholoog controleert vooraf of in het eerste gesprek de verwijsbrief en gaat na of de behandeling in principe voor vergoeding in aanmerking komt. In het eerste of tweede gesprek bepaalt de psycholoog of u voor behandeling in aanmerking komt en zo ja, welk pakket voor u geschikt is. Als Puer Vitae geen contract heeft met uw gemeente geeft de psycholoog aan wat de kosten ervan zijn. U beslist of u hiermee akkoord gaat. Als u de behandeling tussentijds stopt, is de Puer Vitae gerechtigd u de tot dan toe gemaakte kosten van behandeling in rekening te brengen.