ONZE UITGANGSPUNTEN

Puer Vitae richt zich op het geestelijk welzijn van kinderen, jongeren en jong volwassenen.  Hoewel behandeling van volwassenen ook tot de mogelijkheden behoort zullen kinderen en jongeren voorrang krijgen, omdat we de overtuiging hebben dat psychologische problemen van grote invloed zijn op de ontwikkelingstaken die zij gezien hun leeftijd moeten vervullen.

Wij bieden psychologische behandelingen waarbij verschillende behandelmethoden worden gebruikt die zijn afgestemd op de persoon, de situatie en de problematiek. Zoveel mogelijk wordt geprobeerd middels kortdurende therapie hulp te bieden. Daar waar nodig behoort een langer traject tot de mogelijkheden.

Onze gedachte is dat hoe jonger de mens, des te meer afhankelijk van de context. Daarom zullen we bij kinderen en jongeren zoveel mogelijk de directe omgeving betrekken in de behandeling, waarbij we de aanwezige kindfactoren niet uit het oog verliezen.

De kern van onze uitgangspunten (onze visie op zorg) zijn hieronder samengevat:

  • Eigen regie krijgen over je leven
  • Ontdekken waar je sterke kanten liggen
  • Blokkades die worden ervaren ruimen we uit de weg
  • We stimuleren om nieuwe wegen te vinden en die op eigen kracht te bewandelen

Om eigen krachten optimaal te ontwikkelen en blokkades weg te ruimen is er soms meer nodig dan psychologische behandeling. Daarom streeft Puer Vitae naar een intensieve samenwerking met andere disciplines.

Behalve psychologische hulp bieden wij ook een uitgebreide diagnostiek. Soms is dit zelfs een voorwaarde om tot een goed behandeladvies te kunnen komen. Diagnostiek kan ook plaatsvinden zonder aansluitend behandeltraject. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld intelligentieonderzoek om een passende schoolkeuze voor uw kind te kunnen maken. Wij beperken ons hierbij niet tot het vaststellen van het niveau, maar geven daar waar nodig een uitgebreide analyse van het profiel  om niet alleen te kunnen adviseren welke onderwijsniveau,  maar ook wel onderwijstype bij uw zoon of dochter passend is.

Tenslotte kunnen we begeleiding en advies verlenen aan onderwijsinstellingen en aan onderwijzend personeel.

PUER = JONG, UNIEK

VITAE = LEVEN, LEVENSBESCHRIJVING

PuerVitea-5488-2

Doelgroep

Kinderen, jongeren en jong volwassenen.
Kwaliteit voorop. 

Mensgericht/Affiniteit/verbinding/ koppeling van de diagnostiek en de behandeling met onderwijs en de thuisomgeving.

Uitgangspunten behandeling (therapie)

Cognitieve gedragstherapie/Oplossingsgerichte therapie/EMDR behandelingen.

Integratie van meerdere therapievormen, Intelligentie- en neuropsychologische testen. Zorg op maat,  kort waar kort kan, langer waar dat nodig is. 

Supervisie en/of werkbegeleiding voor basispsychologen /orthopedagogen. Advisering en  diagnostiek in onderwijssituaties, over bijvoorbeeld intelligentieprofielen, angststoornissen, depressie bij kinderen.

Advies en begeleiding

Door onze ruime ervaring in het onderwijs kunnen we onderwijsinstellingen en onderwijzend personeel van deskundige begeleiding en advies voorzien.

U kunt hierbij denken aan informatie over intelligentieprofielen (wat zie je terug in de klas?), probleemgedrag in de klas, langdurig schoolverzuim en achterblijven of stagnatie van schoolresultaten. Advies kan zowel algemeen worden gegeven als toegespitst op casusniveau (hiervoor is dan wel toestemming van de ouders nodig).

Psychologenpraktijk  voor diagnostiek en behandeling

 

.. kracht vinden om zelfstandig te dealen met de hindernissen die het leven brengt ...

.. regie krijgen over het eigen leven; accepteren van tekortkomingen; versterken en gebruiken van goede eigenschappen ..